Romania în topul țărilor cu cele mai multe Sisteme de Management Energetic certificate în baza standardului ISO 50001

Certificate ISO 50001 la nivel mondialOrganizația Internațională de Standardizare a publicat primele date statistice privind certificarea sistemelor de management energetic implementate în cadrul organizațiilor din întreaga lume în baza standardului internațional ISO 50001.

Datele statistice reflectă succesul obținut de acest standard de la data publicării, 15 iunie 2011 până la sfârșitul anului 2011. Din numărul total de 461 de certificate emise la nivel mondial, 363 au fost în Europa, ceea ce constituie aproximativ 80 % din totalul de certificate eliberate.

Analizând datele statistice pe țări, găsim Romania pe locul doi în top 10 țări după numărul de Sisteme de Management Energetic certificate.

Top 10 tari privind numarul de certificate ISO 50001
După cum se observă și în tabelul de mai sus topul este dominat de țări din Europa precum Spania, Romania, Suedia, Germania, Italia, Danemarca și Marea Britanie. În top 10 au mai ajuns țări ca India, China și Coreea.

Sursa: conform datelor statistice publicate de iso.org

Principiul celor 6 chei ale unui sistem de management energetic

Implementarea unui sistem de management energetic (SME) poate avea diverse abordări, în special acest proces diferă atunci când implementarea sistemului se face pentru performanță sau pur și simplu pentru certificare. În ambele cazuri la bază se află un standard de management energetic, iar în cazul Republicii Moldova singurul standard disponibil, adoptat în calitate de standard național este SM ISO 50001:2012.

Așadar, pentru întreprinderile care doresc să facă performanță fără riscul de a se împotmoli în numeroasele cerințe birocratice ale standardelor existente, pot merge pe o cale mai simplă, care are la bază principiul celor 6 chei ale unui sistem de management energetic. Aceste 6 chei trebuie să fie încorporate în practicele de administrare de zi cu zi ale companiei după cum este prezentat în continuare.

Cheia 1. Angajamentul Managementului

Conducerea de vârf a companiei care a decis să implementeze un sistem de menagement energetic trebuie să demonstreze angajamentul său de a sprijini implementarea acestuia și de a îmbunătăţi continuu eficacitatea sa prin asigurarea resurselor necesare pentru instituirea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SME şi a performanţei energetice care rezultă din acesta. La fel, managementul de vârf trebuie să asigure comunicarea în organizaţie a importanţei managementului energetic și să se asigurarea că obiectivele şi țintele energetice sunt stabilite și realizabile. Anume conducerea companiei trebuie să insufle dorință și convingerea în rândul angajaților precum că performanța companiei depinde de fiecare angajat în parte. De obicei angajamentul managementului este demonstrat de politica energetică comunicată în cadrul companiei.

Cheia 2. Utilizatorii Semnificativi de Energie

Odată ce există angajamentul managementului se trece la următoarea etapă, identificarea utilizatorilor semnificativi de energie. Aceasta se realizează printr-o analiză detaliată a fluxurilor și consumului de energie (termică, electrică, gaze, etc.) pe fiecare proces astfel încât să existe o listă care să includă de la cei mai mari consumatori de energie până la cei mai mici în proporție de 80% din consumul de energie al întreprinderii. Ulterior această listă va constitui baza pentru prioritizarea acțiunilor de conservare a energiei. Respectiv eforturile inițiale se vor focusa asupra acestora.

Cheia 3. Indicatori de Performanță Energetică

Indicatorii de performanță energetică (IPE) pot fi un parametru simplu, un raport simplu sau un model complex stabiliți pentru fiecare consumator semnificativ de energie. Exemple de IPE pot include consumul de energie pe parcursul unei perioade de timp, consumul de energie pe unitate de producţie şi modele multi-variabile. Organizaţia poate alege indicatorii IPE care informează în privinţa performanţei energetice şi poate actualiza indicatorii IPE atunci când modificarea în activităţile de afaceri sau în valorile de referință afectează relevanţa acestor indicatori, după caz. Utilizând acești indicatori compania va putea urmări evoluția consumului de energie pe anumite procese și la momentul necesar să intervină cu acțiuni de remediere pentru a evita consumul ineficient.

Cheia 4. Lista oportunităților de îmbunătățire a performanței energetice

Existând o analiză detaliată a consumului de energie la întreprindere, fiind determinați cei mai semnificativi consumatori de energie, pot fi stabilite măsuri de eficientizare a consumului de energie structurate într-o listă care va conține informații generale pentru fiecare oportunitate (măsura) identificată. Printre informațiile utile pe care ar trebui să le conțină lista de oportunități sunt: valoarea investiției, economiile de energie calculate, durata de recuperare a investiției, etc. Pentru a trece la următoarea etapă măsurile identificate trebuie clasificate în trei categorii după valoarea investiției: fără investiții sau investiții mici, investiții medii și investiții mari. Având aceste date deja pot fi stabilite măsurile prioritare de a fi implementate cu o planificare preventivă a perioadei de implementare și eventual sursa de finanțare. Se recomandă ca prioritate la implementare să se dea măsurilor fără cost sau cu investiții mici ca ulterior acestea să crească pe măsura atingerii rezultatelor așteptate.

Cheia 5. Controlul Operațional

Lista oportunităților de îmbunătățire a performanței energetice elaborată la etapa precedentă  urmează să fie transformată într-un plan de acțiuni pentru o perioadă determinată de timp (de obicei un an) .Organizaţia urmează să identifice şi să planifice acele operaţiuni şi activităţi de întreţinere, care sunt legate de utilizatorii semnificativi de energie şi care sunt în concordanţă cu politica sa energetică, obiectivele, ţintele şi planurile de acţiuni, pentru a se asigura că acestea sunt realizate în conformitate cu condiţiile prestabilite.  Acest lucru se realizează prin intermediul determinării şi expunerii criteriilor pentru funcţionarea eficientă şi întreţinerea utilizatorilor semnificativi de energie. O importanță deosebită trebuie acordată operării şi întreţinerii instalaţiilor, proceselor, sistemelor şi echipamentelor, în conformitate cu criteriile operaţionale care se stabilesc la etapa de planificare. La fel trebuie de luat în considerație necesitatea comunicării corespunzătoare despre controlul operațional către personalul care lucrează pentru organizaţie sau în numele organizației.

 Cheia 6. Verificarea

Verificarea este etapa la care se evaluează gradul de realizare a obiectivelor stabilite. Tot aici se urmărește identificarea barierelor din SME al întreprinderii care condiționează implementarea cu succes a acestuia. Pentru realizarea verificării se utilizează diverse instrumente, cel mai eficient fiind auditul. Aici este necesar de remarcat diferența dintre un audit al unui sistem de management (în cazul dat energetic) și un audit energetic care are cu totul alt scop.  Auditul poate fi intern sau extern.  Auditul intern ale unui sistem de management energetic poate fi efectuat de personalul din cadrul organizației, sau de către persoane externe, selectate de către organizaţie, care acţionează în numele acesteia. În orice caz, persoanele care efectuează auditul trebuie să fie competente şi în stare să efectueze această activitate în mod obiectiv şi imparţial. În organizaţii mai mici, independenţa auditorului poate fi demonstrată prin faptul că auditorul nu are responsabilitate pentru activitatea auditată. Pentru a evita eventuale conflicte între personalul companiei sau pentru a crește obiectivitatea auditului se apelează la serviciile externe. Dacă o organizaţie doreşte să combine auditul sistemului său de management energetic cu alte audite interne, intenţia şi domeniul fiecărui audit trebuie să fie clar definite.

În cazul în care o companie dorește să-și certifice sistemul de management implementat în baza unui standard atunci cu siguranță acest lucru se va realiza printr-un audit extern.

Nu ne oprim aici!

După etapa de verificarea nu se uita despre sistemul de management energetic, totul se ia de la început, se revizuiește politica energetică, obiectivele, se actualizează lista consumatorilor semnificativi de energie, se revizuiesc indicatorii de performanță energetică, controlul operațional, etc. Totul se realizează conform ciclului Deming de îmbunătățire continuă PDCA (Plan-Do-Check-Act).

ISO 50001 a fost adoptat ca standard national – SM ISO 50001:2012 Sisteme de Management al Energiei

Dupa ce  la 15 iunie 2011 a fost publicat standardul international ISO 50001 – Sisteme de Management al Energiei, in octombrie 2011 o echipa de experti din Moldova au beneficiat de primele instruiri pe subiectul acestui standard. Mai curind standardul a fost adoptat ca standard national. Atit instruirea care cit si adoptarea standardului au fost  realizate cu sprijinul  programului UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) in cadrul proiectului implementat de catre Oficiul Schimbarea Climei „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin imbunatatirea eficientei energetice în sectorul industrial din Republica Moldova”.

Facilitarea accesului ISO 50001 prin traducerea si adoptarea acestuia in calitate de standard national va oferi posibilitatea intreprinderilor doritoare care presteaza orice gen de activitate, in deosebi celor enegofage, sa sporeasca eficienta consumului de energie, respectiv reducerea ponderii costurilor pentru energie in pretul final al produselor. La moment citeva intreprinderi pilot din Republica Moldova printre care S.A. Franzeluța, S.A. Carmez, S.A. Macon, S.R.L. JLC, S.R.L. Lactis, S.R.L. Natur Bravo, S.R.L. Sudzuker Moldova și Universitatea Tehnică a Moldovei,  implementeaza acest standard iar in toamna 2012 se asteapta primele rezultate ale implementarii. Proiectele pilot privind implementare a ISO 50001 la intreprinderile mentionate are loc sub supravegherea a doi experti internationali, coautori ai standardului.

Cei care doresc sa intre in posesia standardului il pot procura la pretul de 116,40 MDL de la Fondul National de Standarde a Institutului National de Standardizare si Metrologie.

Primele instruiri ISO 50001 in Republica Moldova

Nu a trecut mult timp de la publicarea primului standard ISO de managent al energiei, ISO 50001 și Republica Moldova a reușit să beneficieze de primele instruiri pe acest standard. Seminarele au  fost organizate în cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul industrial din Republica Moldova” al programului UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) de creștere a capacității sistemelor de management energetic. Partenerul beneficiar al proiectului este Guvernul Republicii Moldova reprezentat de Oficiul Schimbarea Climei.

În cadrul proiectului un grup de 12 experți naționali și reărezentanți ai 8 companii din Republica Moldova sunt instruiți pentru formarea abilităților și deprinderilor pentru implementarea Sistemelor de Management al Energiei în cadrul întreprinderilor înscrise în proiect. Pe parcursul unui an de ziel experții naționali sub supravegherea experților internaționali vor impementa principiile standardului ISO 50001 la S.A. Franzeluța, S.A. Carmez, S.A. Macon, S.R.L. JLC, S.R.L. Lactis, S.R.L. Natur Bravo, S.R.L. Sudzuker Moldova și Universitatea Tehnică a Moldovei.

Trainerii sunt doi experți din Irlanda, care au fost și unii din autorii standardului ISO 50001, dezvoltând acest standard alături de alți 40 de experți ai comitetului de proiecte ISO/PC 242, Managementul Energiei . Acest fapt denotă calitatea trainingului și relevanța informațiilor oferite pe parcursul seminarelor.

Seminarele au fost organizate în 3 module cu diferite grupuri țintă și diferite obiective. Primul modul a fost organizat pentru top managementul întreprinderilor pentru a oferi o înțelegere clară a oportunităților oferite de standardul ISO 50001. Al doilea modul a avut ca grup țintă managerii energetici, șefi de departamente, ingineri și alte persoane cheie de la întreprinderi cu obiectuvul de a oferi instrumente și forma abilități pentru dezvoltarea și implementarea sistemelor de management al energiei la intreprinderile pe care le reprezintă. Grupul țintă a celui de al trei-lea modul au fost consultanți în domeniul energetic, specialiști de la companii ESCO și specialiști în domeniul sistemelor de management. Obiectivul ultimului modul a fost cel de a crea mecanismul de oferire a asistenţei tehnice şi formarea abilităților de dezvoltarea şi implementare a sistemelor de management al energiei.

ISO 50001:2011SISTEM DE MANAGEMENT AL ENERGIEI – TESTAT ÎN CADRUL UNUI PROGRAM PILOT

Noul standard ISO 50001 – Sistem de Management al Energiei publicat pe 15 iunie 2011 a fost testat în cadrul unui program pilot la care au participat două companii. Aceste companii chiar de la început  au înregistrat îmbunătăţiri substanţiale în ficienţa energetică cu efecte financiare pozitive. Rezultatele au fost raportate pe 17 iunie 2011 în cadrul conferinței de lansarea de către ISO a noului standard la Geneva International Conference Centre (CICG), Elveţia.

Una din cele două companii a fost o întreprindere din domeniul producerii substanțelor chimice deținută de compania Dow Chemicals. În urma proiectului pilot aceasta în decurs de 2 ani a redus consumul de energie cu 17,9% . În același timp, principiile ISO 50001 au fost implementate cu succes de către o întreprindere mică din Houston, Texas care are 36 de angajați. În doi ani aceasta a atins economii de energie de 14,9 %, ceea ce înseamna aproximativ 250 000 USD pe an cu zero investiții de capital.

Astfel ISO 50001 pe lângă faptul ca aduce îmbunătățiri de management organizațional are și efecte economice vizibile în termeni reduși. Efectele economice vizibile în termeni reduși care pot fi obținute prin implementarea standardului sunt unul din elementele care îl va clasa în topul celor mai bune standarde.

Ken Hamilton, Director, Global Energy and Sustainability Services, Hewlett Packard (USA), în cadrul conferinței de lansare s-a arătat foarte optimist în privința succeselor noului standard pe care îl descrie ca fiind unul “foarte pragmatic” care va ajuta companiile să integreze managementul energetic cu practicile din business. La fel a menționat că acest standard va permite companiilor multinaționale, cum ar fi Hewlett Packard, să reducă costurile de energie și să îmbunătățească eficiența consumului de energie pe parcursul lanțului global de aprovizionare.

Secretarul general ISO, Rob Steele a apreciat înalt activitatea  celor peste 100 de experți din 45 de țări care au fost implicați în dezvoltarea standardului. La fel acesta a susținut că “Problemele energetice nu mai sunt probleme tehnice ci probleme de management cu impact pe linia de jos iar timpul pentru abordarea acestor probleme este acum.” Read more of this post

%d bloggers like this: