Analiza comparativă a pieței energiei electrice regionale


Scopul acestei analize este de a evalua oportunitățile Republicii Moldova de achiziție a energiei electrice de la producătorii și furnizorii engrosiști din regiune, a prețurilor estimative și a potențialului impact asupra tarifului final în Republica Moldova. Studiul este focusat pe factorii cheie din piețele energetice regionale și pe identificarea direcțiilor strategice de orientare a acțiunilor structurilor guvernamentale ale Republicii Moldova, în special a SA „Energocom” și a gestionarului direct al acestei companii – Ministerul Economiei, astfel încât să fie valorificate la maximum oportunitățile de reducere a prețului de achiziție al energiei electrice și implicit a tarifului pentru consumatori.
În cadrul analizei sunt fi prezentate opțiunile strategice cheie pe care Republica Moldova ar trebui să le valorifice. Studiul vine să sensibilizeze opinia publică și să canalizeze discuțiile organizațiilor de profil, atât de stat, cât și obștești, precum și a organismelor internaționale care susțin dezvoltarea Republicii Moldova spre anumite aspecte ale pieței energiei electrice mai puțin elucidate până în prezent. Iar în consecința acestor consultări și dezbateri să fie adoptate roadmap-uri elaborate de autoritățile de profil, pentru a implementa cele mai bune soluții în direcția eficientizării valorificării oportunităților pieței regionale, majorarea transparenței acestei piețe pentru societatea civilă, participanții la piața dată și a organismelor internaționale interesate.

Situatia pe piața de energie electrică din RM

În prezent, furnizarea de energie electrică în Republica Moldova este asigurată de compania „Gas Natural Fenosa”, care furnizează curent electric municipiului Chişinău şi zonelor de centru şi sud ale republicii, şi reţele electrice de distribuţie „RED-Nord” şi „RED-Nord-Vest”, ce aparţin statului. Din totalul consumatorilor de energie electrică, 64% sunt deserviţi de ÎCS „ Gas Natural Fenosa” S.A., 22% de „RED Nord” S.A. şi 14% de „RED Nord‐Vest” S.A.

Volumele procurărilor de energie corespund sarcinii de consum pentru consumatorii din ariile de deservire a rețelelor electrice de distribuție corespunzătoare.Necesarul de energie în 2013 a fost asigurat de importuri în proporție de aproximativ 81%[1], restul fiind produsă de către Centralele Electrice cu Termoficare locale și Centrala Hidroelectrică Costeşti. În perioada aprilie 2011 – decembrie 2013 Compania Gas Natural Fenosa a procurat energie electrică de la CERS Moldovenească (centrala termoelectrica de la Cuciurgan), iar RED Nord și RED Nord-Vest prin intermediul SA Energocom de la DTEK “Eastenergo” din Ucraina.

Cea mai mare pondere în formarea tarifului energiei electrice la consumatorii finali o deține prețul energiei de import și prețul de livrare a energiei electrice de la centralele locale. Prețul de la centralele locale la rândul său este dependent de prețul gazelor naturale importate. Acesta constituie combustibilul de bază la generarea energiei electrice locale.Același lucru se întâmplă și în cazul energiei electrice procurate de la CERS Moldovenească. Energia electrică în Ucraina este produsă în cea mai mare parte de centrale nucleare, dar și de centrale electrotermice care utilizează în procesul de producție gaze naturale importate și de producție locală, la fel existând și centrale pe cărbune. Republica Moldova a cunoscut o creștere a prețului de import în ultimii 9 ani de aproape 3 ori, de la 2,4 cUSD/kWh în 2005 până la 6,8 cUSD/kWh până în martie 2014.

Crestere pret import energie electrica

Importurile de energie electrică în RM

Piața de energie electrică din Republica Moldova este apreciată la un nivel avansat de liberalizare, cel puțin pe hârtie. Acest lucru presupune că negocierile pentru procurarea/importul de energie electrică și importul propriu zis ar trebui să se efectueze direct de companiile doritoare și licențiate rezidente. Procurarea poate fi efectuată de pe orice piețe cu care RM are conexiuni fizice și acorduri de cooperare, de exemplu Ucraina și în viitorul apropiat România[2].
Realitățile actuale demonstrează cu totul o altă situație. Importurile de energie din Ucraina se realizează prin intermediul SA Energocom în numele RED Nord și RED Nord-Vest, iar ÎCS RED Gas Natural Fenosa procură energie electrică de la CERS Moldovenească. Angajamentele de liberalizare a pieței energetice în Republica Moldova au fost uitate de Guvernul de la Chișinău atunci când s-a mimat procesului de negociere anterior semnării contractelor de import în mai 2011 și mai 2012. Înțelegerile la nivelul companiilor importatoare cu dirijarea activă din partea MEC au rezultat în semnarea unor contracte cu preț de livrare identic a energie electrice la hotar atât de la furnizorul ucrainean cât și de la CERS Moldovenească. Obținerea unui preț de import identic, 6,1 cUSD/kWh în aprilie 2011 și 6,9 cUSD/kWh în mai 2012 pare destul de dubioasă cunoscând originea energiei electrice în ambele cazuri, care cel puțin în cazul Ucrainei ar putea să fie mai mic de cât în cazul centralei de la CERS Moldovenească. Și mai dubioasă a fost majorarea prețului de import în mai 2012. Dacă în cazul CERS Moldovenească creșterea a fost justificată prin majorarea prețului de import a gazelor naturale, în cazul Ucrainei ponderea gazelor naturale importate în mixul total al resurselor utilizate pentru producerea energiei electrice este destul de mică, prin urmare nu putea fi obiectivă în nici un caz aceeași justificare.

Datorită acestui fapt apar suspiciuni că toate negocierile sunt aranjate, iar o argumentare economico-financiară obiectivă nu există. Până la simpla întrebare dacă totuși importul de energie electrica ar putea fi procurat direct de la producătorii Ucraineni fără intermediari apare o altă întrebare, care este comisionul de intermediere al acestor companii? Aici putem afirma că în ceea ce ține de intermedierea pe teritoriul RM, compania SA „Energocom” percepe un comision de 0,03 cenți USD/kWh importat. După un alt raționament matematic constatăm că această întreprindere a consumat minim 248.040 USD în perioada anului 2013.

Piața de energie electrică din România

Sistemul energetic din România este format din grupuri energetice care cumulează o capacitate de cca 23703 MW instalați. Capacitățile de generare a energiei electrice instalate, după tipul de combustibil consumat arată în felul următor:

 • Cărbune 6615 MW
 • Hidrocarburi 5464 MW
 • Nucleara 1413 MW
 • Apa 6648 MW
 • Eoliana 2605 MW
 • Biomasa 96 MW
 • Solara 862 MW
 • Geotermala 0,05 MW

Din totalul puterii instalate 90 % este disponibilă.

Metodologia

În studiu va fi examinată posibilitatea procurării energiei electrice la nivel de țară, în volume mari. De aceea piața la care se va face referință este cea cu prețuri de vânzare-cumpărare pentru contracte engros. La prețul de vânzare-cumpărare se adaugă costurile suportate pentru a aduce energia electrică la hotar cu Republica Moldova (tariful de transport, de sistem, taxa de cogenerare, tarif de tranzit), conform reglementărilor din România pentru anul respectiv.
În studiu se opereză cu prețul de procurare a energiei electrice pe piata engros. Datele sunt preluate din surse publice ale autorităților române. Cele mai importante sunt: OPCOM – operatorul pieței de energie electrică și gaze naturale din România (www.opcom.ro), Transelectrica – furnizorul serviciilor de transport (www.transelectica.ro), ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro).

Condițiile pieței de energie electrică

Prețurile de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe piața romanească sunt consolidate de OPCOM, operatorul pieței de energie electrică și gaze naturale din România (www.opcom.ro). Prețurile la energia electrică în piață au variat în timp. Evoluția acestora poate fi urmărită în figura de mai jos.

Evolutia pretului energie electrica Romania

Astfel, în 2012 prețul mediu de procurare a energiei electrice în piață, inclusiv tariful de transport, serviciul de sistem, taxa de tranzit pentru țările perimetrice și taxa de cogenerare, a fost de 7,9 USD cenți/kWh. Prețul mediu la hotar cu RM (inclusiv aceleași costuri suplimentare suportate ca și în cazul anului 2012), pentru 2013 la fel a constituit 7,9 cUSD/kWh, însă în 2013 acesta a scăzut continuu până la 7,5 USD cenți/kWh în decembrie.

Posibilitatea de export din România

Exportul de energie electrică din România este o activitate supusă licențierii. Acordarea licenței este efectuată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei din România (ANRE). Procedura de acordare a licenței este detaliată în Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr.48/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, intrat în vigoare la 24.09.2013. ANRE emite decizia de acordare a licenței în termen de 60 zile de la depunerea setului complet de acte, iar actele necesare sunt indicate în Regulamentul menționat.

La momentul actual livrarea energiei electrice din România poate avea loc pe linia de înaltă tensiune (400 kV) Vulcănești – Isaccea și 3 linii cu tensiunea de 110 kV. Capacitatea de interconexiune a acestor linii cu principalul centru de consum, care este Chișinăul, este insuficientă, prin urmare, volumele care pot fi procurate prin aceste linii sunt relativ mici.

Totodată, despre interconectarea fiabilă a sistemului de transport al energiei electrice din R.Moldova cu cel din România se discută deja de mulți ani, însă cu regret acțiunile pe această dimenisune întîrzie. Lipsa acestora ne face de fapt ostatici ai furnizorilor din est (Ucraina și regiunea transnistreană) și pune consumatorii din R.Moldova în situația de a achita costuri nejustificate.

Piața de energie electrică din Ucraina

Sectorul electroenergetic din Ucraina deține instalații de generare de energie nucleară, termo, hidro și alternativă. Capacitatea totală instalată este de aproximativ 52730 MW, iar divizarea pe tipuri are următoarea structură:

 • Energie nucleară – cu o putere instalată de 13850 MW
 • Termo – cu o putere instalată de 33500 MW
 • Hidro – cu o putere instalată de 5200 MW
 • Alternativă – cu o putere instalată de 180 MW

Metodologia

În studiu va fi examinată posibilitatea procurării energiei electrice la nivel de țară, în volume mari. Astfel, în cadrul studiului, piața la care se va face referință este cea cu prețuri medii de vânzare-cumpărare pentru contracte engros.
Datele sunt preluate din surse publice ale autorităților ucrainene. Cele mai importante sunt: Comisia de Reglemtare – http://www.nerc.gov.ua și Bursa energetică – http://www.er.gov.ua. Rezultatele analizei pieței sunt bazate pe sursele primare publice disponibile cu aplicarea calculelor rezultate din prevederile reglementărilor ucrainene public disponibile. Prețul calculat cuprinde toate componentele importante de formare a prețului (transport, accesul la capacitatea de transport) și este bazat pe prețul mediu al volumurilor totale de energie electrica tranzacționate pe piața engros a Ucrainei.

Condițiile pieței de energie electrică

În Ucraina există bursa energetică care asigură funcționarea pieței engros a energiei electrice. Iar pe site-ul acestei instituții sunt publicate prețurile de comercializare a energiei electrice (www.er.gov.ua).

Evolutia pretului energie electrica piata din Ucraina

Notă: Prețul mediu pentru anul 2014 este calculat conform datelor statistice pentru primele 3 luni ale anului

După cum se observă din figura de mai sus, în anul 2012, prețul la care s-ar fi putut importa energia electrică din Ucraina, inclusiv transportul și accesul la capacitatea de transport este de 5,9 cenți USD/kWh, iar în 2013 acesta a fost de 6,3 cenți USD/kWh. În primele trei luni ale anului 2014 prețul mediu de vânzare-cumpărare, inclusiv transportul și accesul la capacitatea de transport a fost de 5,5 cenți USD/kWh.
Pe parcursul anului 2013, au fost achiziționați 3229,6 mil. kWh. Astfel, consumatorii din RM au avut de plătit peste 19,3 mln USD mai mult decât oferta de piață reală care exista la moment.
Situația continuă să fie dură pentru buzunarele consumatorilor și în 2014. Aceștia vor plăti pentru același consum de energie electică ca și în 2013, o sumă suplimentară în valoare de 42 mln USD.

Posibilitatea de export din Ucraina

Exportul de energia electrică din Ucraina, ca și în cazul României, este o activitate supusă licențierii. Instituția de reglementare din Ucraina este Comisia Națională de Reglementare în Domeniul Energetic. Aceasta acordă licențele de furnizare a energiei electrice, iar procedura de acordare este expusă în Instrucțiunea de acordare a licenței aprobată prin Hotărârea Comisiei nr.1305 din 06.10.1999 (sursa: http://www.nerc.gov.ua).

Deținătorul de licență are acces la licitațiile de energie electrică din Ucraina. Pentru procurarea energiei electrice acesta trebuie să se conformeze Hotărârii Comisiei nr. 1450 din 08.11.2012 privind Regulile de desfășurare a licitațiilor pentru accesul la capacitatea de transport a rețelelor electrice interstatale din Ucraina pentru exportul de energie electrică (http://www.nerc.gov.ua). În capitolul 3 al acestei Hotărâri sunt expuse cerințele pentru participanți. Acele cerințe pot fi îndeplinite de oricare participant interesat în procurarea de energie electrică. De asemenea, Moldova poatenegocia cu mai mulți operatori deținători de astfel de licențe pentru a achiziționa la un preț de piață a energiei electrice, în conformitate cu hotărârile expuse mai sus ale statului ucrainean.

Spre deosebire de România, livrarea energiei electrice din Ucraina este posibilă, întrucât conexiunile existente permit transportul fluxului de energie pentru ca să acopere întreg necesarul pentru RM.

Pentru o vizualizare mai bună a prețurilor la energia electrică în Moldova, România și Ucraina, în dinamică, este prezentată evoluția acestora în figura de mai jos.

Evolutia comparativa pret energie electrica

Notă: Prețul mediu din Ucraina pentru anul 2014 este calculat conform datelor statistice pentru primele 3 luni ale anului

În 2012 și 2013, prețurile contractate de RM la energia electrică au fost mai mari decât cele la care se comercializa energia electrică pe piața din Ucraina. Iar începând cu anul 2014, prețul la energia electrică contractat de RM este mai mare deja și comparativ cu piața din România.

Concluzii

Facturile la energia electrică sunt umflate

Analizând prețurile energiei electrice în regiune, constatăm o creștere nejustificată a prețului la energia electrică livrată la consumator. Prețul de achiziție obținut de RM în 2014 este cel puțin cu 15% mai mare decât cel din piața din România, și cu 23% mai mult față de piața de energie electrică din Ucraina. Dacă RM ar fi încheiat contractul pentru anul următor (până în martie 2015) la prețurile pieței din Ucraina, am fi economisit 42 mln de USD.
Constatăm cu stupoare că toate guvernele RM, inclusiv cel din prezent a negociat și semnat contracte de import a energiei electrice excepțional de împovărătoare pentru Moldova în pofida faptului că piața ucraineană este o piață deschisă pentru toți doritorii de a participa la procesele de vânzare-cumpărare a energiei electrice engros. Rămâne întrebare deschisă privind dedicația și capacitatea experților și structurilor din cadrul Ministerului Economiei de a analiza situația reală pe piețele vecine, în condiția în care există surse publice deschise care pot fi consultate cu ușurință, inclusiv în ceea ce privește prețurile reale de achiziție a energiei electrice și mecanismele de stabilire a acestora; care este menirea acestui minister atunci când negocierile date aduc pierderi consumatorilor naționali de peste 40 mln USD anual.

Securitatea energetică în pericol

În baza strategiei energetice trebuie intensificate eforturile pentru ca în termen cât mai scurt să avem realizate proiectele care ar asigura posibilitatea importului energiei electrice din România. Deocamdată lucrurile rămân doar la nivel de concepții, strategii și discuții. La subiectul interconexiunilor IDIS Viitorul se va expune într-un studiu separat.
În ultimii 23 ani pe dimensiunea securității energetice pașii întreprinși sunt nesemnificativi. Sunt salutabile declarațiile de intenții din ultimii 5 ani cu privire la necesitatea interconexiunii sistemelor electroenergetice din RM cu cele din România, dar acțiunile reale în această direcție încă urmează să vină. Or, doar asigurînd interconexiunea sistemelor energetice naționale cu cele românești vom avea o alternativa reală de procurare a curentului electric și posibilități mai bune de negociere.

Republica Moldova trebuie să devină participant la piața bursieră de energie electrică din Ucrainia

Pentru a fi evitate oricare manipulări în cazul intermedierilor este necesar ca statul Republica Moldova prin intermediul agenților săi (organizații de profil) să obțină autorizarea de a participa și a tranzacționa (plasa cerere) direct la bursa de energie electrică a Ucrainei, astfel fiind asigurată transparența parametrilor de tranzacționare și livrare a energiei electrice către Moldova.

Republica Moldova trebuie să majoreze transparența efectuării achizițiilor de energie electrică engros din regiune

Structurile de stat responsabile de executarea și monitorizarea achizițiilor engros de energie electrică trebuie să implementeze mecanisme de monitorizare a pieței regionale în mod permanent, a modificărilor pe aceste piețe și să asigure publicarea unor rapoarte periodice privind evoluția acestor piețe, a prețurilor din aceste piețe și a modului de formare a prețurilor de import pentru Republica Moldova.
Structurile date de profil trebuie să asigure dezvoltarea și publicarea pentru societatea civilă a planurilor de acțiuni pentru valorificarea unor oportunități noi identificate în regiune sau de evitare a unor pericole semnalate cu potențial impact negativ asupra consumatorilor de energie electrică din Republica Moldova.

[1]Raport ANRE privind piața energiei electrice în anul 2013.

[2]Din declarațiile Prim Vicepremierului, ministrul economiei Valeriu Lazăr în cadrul unei conferințe de presă din ianuarie 2014.

 

Autori: Ion Muntean, Corina Gaibu.

Recenzent: Victor Parlicov.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: