Consumatorii de energie electrică nu beneficiază de compensațiile ce li se cuvin pentru că nu-și cunosc drepturile


Consumatorii de energie electrică nu beneficiază de compensațiile ce li se cuvin atunci când nu este asigurată calitatea serviciilor pentru că nu-și cunosc drepturile. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale Raportului privind calitatea serviciilor de distribuție a energiei electrice pentru anul 2012, examinat și aprobat de către Consiliul de administrație al ANRE, în ședința publică din 25 iunie 2013.

Datele raportului atestă că pentru reparaţia aparatelor electrice, defectate în urma căderilor de tensiune, RED-urile au achitat anul trecut consumatorilor prejudicii materiale în sumă de circa 1,2 mil. lei (RED Union Fenosa – 1,13 mil. lei (în medie câte 541 lei), RED Nord – 45,8 mii lei (câte 524 lei). Pentru comparație, în anul 2011 RED Union Fenosa a achitat prejudicii materiale în valoare de circa 1,7 mil. lei, iar RED Nord – 142,5 mii lei. RED Nord-Vest practică responsabilitatea personală a angajaţilor în cazul devierilor inadmisibile de tensiune. De notat că valoarea comparativ mare a prejudiciilor achitate de către RED Union Fenosa se explică prin numărul mare de consumatori  – 839 583 (64% din numărul total). RED Nord a avut în 2012 – 293 509 consumatori (22%), RED Nord-Vest – 179 260 de consumatori (14%).

Alta este însă situația atunci când abaterile de la nivelul admisibil al tensiunii nu se soldează cu defectarea aparatelor electrocasnice – consumatorii nu solicită operatorilor achitarea compensațiilor pentru că nu-și cunosc drepturile. Asta în pofida faptului că Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice prevede expres că operatorul este obligat să achite compensații în cazul în care nu soluționează problema în termen de 15, 30 sau 60 zile din momentul înregistrării solicitării din partea consumatorului. Suma compensaţiei este egală cu echivalentul bănesc a 25% din consumul de energie electrică, înregistrat în perioada de la data înregistrării solicitării şi până la data înlăturării cauzelor livrării energiei necalitative.

Raportul mai arată că RED-urile au depășit în 2012 numărul anual admis de întreruperi programate şi neprogramate în raport cu circa 270 de mii de consumatori, cu circa 30,5 mii de consumatori mai mulți decât în anul 2011. Dacă toți consumatorii afectați ar fi solicitat plata compensaţiilor – RED-urile ar fi trebuit să achite minim 5,4 mil. lei, însă în realitate doar 3 consumatorii din raza de activitate a RED Union Fenosa au depus cereri și au fost despăgubiți în total cu 200 de lei. 

Reamintim că Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice prevede că: Durata unei întreruperi programate nu trebuie să depășească 2 – 4 ore în cazul executării lucrărilor de racordare a consumatorilor la reţelele cu tensiunea de 10 și 0,4 kV; 4 ore – în cazul lucrărilor de racordare, deconectare sau reconectare la reţelele de tensiune medie; 12 ore – în cazul executării lucrărilor de reparaţii curente, profilaxie şi mentenanţă; 24 de ore – în cazul reconstrucţiei capitale a reţelelor electrice de distribuţie. Pe parcursul lunilor decembrie, ianuarie, februarie – durata întreruperii programate în livrarea energiei electrice nu poate depăşi 4 ore pe zi. Durata unei întreruperi neprogramate are o limită de 24 de ore în cazul reparației sau înlocuirii unui sector avariat al liniei electrice, înlăturării defectelor liniilor subterane sau înlocuirii unui transformator; 16 ore – în cazul întreruperilor produse în perioada nocturnă, cauzate de defecţiunile reţelelor de tensiune medie; iar în celelalte cazuri – 6 ore pentru orașe şi 8 ore pentru sate. Numărul întreruperilor programate este limitat la 5 – pentru consumatorii din sate și la 8 –  pentru cei din orașe. Numărul  întreruperi neprogramate nu trebuie să depășească în cazul consumatorilor din orașe – 6 (tensiune medie) și 9 (tensiune joasă), iar pentru sate – 9 (tensiune medie) și 12 (tensiune joasă). Durata anuală sumară a întreruperilor neprogramate nu trebuie să depășească 36 de ore – pentru orașe și 48 de ore – pentru sate.  În cazul nerespectării indicatorilor garantaţi de continuitate, operatorul reţelei de distribuţie este obligat să achite consumatorilor, la cerere, compensaţii. Valoarea minimă a compensaţiei este de 20 de lei pentru consumatorii casnici (se achită pentru fiecare întrerupere care depășește numărul admis de Regulament); 200 de lei – pentru consumatorii noncasnici cu o putere instalată mai mică sau egală cu 100 kW; 500 de lei – pentru consumatorii noncasnici cu o putere instalată mai mare de 100 kW.

S-au înregistrat și multiple cazuri de încălcare a termenelor de racordare, dar și de reconectare a consumatorilor la reţea, însă, la fel, compensații nu au fost achitate din lipsa adresărilor scrise din partea consumatorilor.

Datele ANRE atestă că operatorii reţelelor de distribuţie au respectat cerinţele în ceea ce priveşte obligaţiile de anunţare a întreruperilor planificate, cât şi termenele de eliberare a avizelor de racordare. Operatorii s-au încadrat și în limita de 550 de minute pentru indicatorul SAIDI (durata medie de întrerupere a sistemului), respectiv, Agenţia nu are temei pentru aplicarea unor penalităţi sub formă de reducere a tarifului de distribuție. Totuși, în pofida unui SAIDI acceptabil, calculat în medie pentru fiecare întreprindere, în 11 raioane deservite de RED Union Fenosa nivelul acestui indicator a depăşit valoarea stabilită, la fel și în 3 raioane deservite de RED Nord-Vest.

Pentru că o mare parte dintre întreruperile avariate sunt înregistrate prin intermediul serviciilor 24 din 24 de ore, informaţia despre durata unor întreruperi nu este exactă, iar valorile calculate şi prezentate în rapoarte nu reprezintă situaţia reală. Excepție face doar RED Union Fenosa care dispune de un sistem automat prin care se înregistrează întreruperile în proporție de  60%. Pentru a putea fi depăşite aceste erori, ANRE solicită tuturor operatorilor includerea în planurile de investiții a echipamentelor pentru evidența automatizată a întreruperilor care au loc în procesul de distribuție a energiei electrice.

În corespundere cu principalele concluzii ale Raportului privind calitatea serviciilor de distribuție a energiei electrice pentru anul 2012, ANRE urmează să organizeze cât de curând mai multe acțiuni de informare a consumatorilor referitor la drepturile lor. În plus, în legătură cu necesitatea modificării, începând cu anul 2015, a Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, Agenția va examina posibilitatea implementării de către operatorii rețelelor de distribuție a unor proceduri de plată automată a compensaţiilor, după ce întreruperile în distribuția energiei electrice vor fi înregistrate, la fel, în regim automat.

Sursa: anre.md

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: