Concurs de selectare pentru implementarea tehnologiilor de cogenerare


Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova îşi propune să  contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv și durabil de producere a energiei din surse regenerabile, în special, biomasă din deşeuri agricole. Proiectul va spori consumul de energie din surse regenerabile preponderent în instituțiile  publice și gospodăriile casnice din comunitățile rurale. Acest lucru va conduce la crearea unor piețe funcționale a tehnologiilor de procesare a biomasei ce vor asigura durabilitatea intervențiilor proiectului și după încheierea acestuia. Vor fi create noi locuri de muncă și asigurate noi surse de venit în urma stabilirii unor canale de distribuție a combustibilului din biomasă, la nivel local și regional. Înlocuirea surselor energetice fosile cu cele pe bază de biomasă va reduce semnificativ efectul de seră și poluarea mediului ambiant. Programele complexe de instruire, programele educaționale școlare și acțiunile de comunicare integrată vor schimba semnificativ cunoștințele și atitudinea populației față de sursele regenerabile de energie, sporind astfel nivelul de acceptare a tehnologiilor energetice durabile.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova în cooperare cu Agenția pentru Eficiență Energetică anunță CONCURSUL pentru selectarea unei companii din sectorul agro-industrial care va fi susținută în adoptarea tehnologiilor de co-generare.
Concursul este organizat în cadrul Proiectului Energie și Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) cu suportul și prin intermediul Agenției pentru Eficiență Energetică, organizație ce este un partener de bază al proiectului, precum și instituția responsabilă pentru implementarea politicilor statului în domeniul eficienței energetice şi surselor regenerabile de energie.
Subiectul acestui concurs este activitatea proiectului care vizează pilotarea unei stații de co-generare în cadrul unei întreprinderi din sectorul agro-industrial care să dispună de materia primă proprie (deșeuri biodegradabile) și să demonstreze capacitate tehnică și financiară pentru adoptarea unor tehnologii de acest tip. Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova va susține pilotarea unei stații de co-generare atât din punct de vedere tehnic (elaborarea studiului de fezabilitate) cât și va contribui la costurile investiționale legate de implementarea nemijlocită a proiectului.
La concurs, sunt invitate companiile/întreprinderile cu reşedinţă în Republica Moldova, ce activează în sectorul agroindustrial și care doresc să investească în aplicarea tehnologiilor de cogenerare în cadrul companiilor sale. Pentru a participa la concurs, solicitanții sunt rugați să completeze cererea de finanțare ce poate fi descărcată de aici sau obținută prin e-mail la solicitare.
Evaluarea aplicațiilor va fi efectuată de către o comisie constituită din experți reprezentanți ai: Agenției pentru Eficiență Energetică, Institutului de Energetică al Academiei de științe din Moldova, Ministerului Economiei și reprezentanți ai proiectului Energie și Biomasă, în baza criteriilor de evaluare elaborate de către un expert internațional.
Cererile de participare la concurs trebuie prezentate în plic sigilat cu nota: “CF: PEBM/AEE Co-generare ” nu mai târziu de 10 Septembrie 2012, 16:30 ora locală, la următoarea adresă:
Agenția pentru Eficiență Energetică, str. Alecu Russo nr. 1, et. 10, of. 1003, MD-2068, Chişinău, Moldova.
Persoane de contact: dl Dragoș  Pidleac și dl Andrei Cucoș;
Tel/fax.: 49-94-44; 31-10-01;
E-mail: office@aee.md.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: