A N U N Ţ privind lansarea colectării proiectelor pentru a fi finanţate din Fondul pentru Eficienţă Energetică


În baza Legii energiei regenerabile nr. 160-XVI  din  12.07.2007 şi Legii cu privire la eficienţa energetică nr. 142  din  02.07.2010, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea privind Fondul pentru Eficienţă Energetică Nr. 401, din 10.06.2012.

Pentru anul 2012 Guvernul a alocat din Bugetul de stat suma de 100 mln lei Fondului pentru Eficienţă Energetică pentru realizarea politicii statului în domeniul eficienţei energetice, valorificării surselor de energie regenerabile şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În acest context, Consiliul de Administrare al Fondului pentru Eficienţă Energetică anunţă lansarea procedurii de colectare a proiectelor finanţate din Fond. Grupul ţintă al proiectelor ce vor fi finanţate în anul 2012 sunt:
1. Obiectivele de menire socială din proprietatea publică centrală şi locală de toate nivelele, cu respectarea condiţiilor indicate mai jos:
− să fie funcţional;
− prioritate acordată solicitanţilor care nu au beneficiat de programe sau proiecte cu caracter similar în ultimii 5 ani.
2. Sectorul privat (industrie, comerţ, construcţii, etc.).

Criteriile de selectare a proiectelor:
a) atingerea eficienţei energetice maxime cu costuri minime;
b) cel puţin o treime din beneficiile proiectului să provină din economiile de energie măsurabile. Celelalte beneficii ale proiectului pot proveni din alţi indicatori economici, tehnici etc.;
c) proiectul să implice tehnologii de eficientizare a consumului de energie;
d) suma solicitată pentru finanţare a proiectului din partea Fondului să fie în concordanţă cu limitele de finanţare a proiectelor, 50 000 – 3 000 000 lei;
e) contribuţia din sursele proprii ale beneficiarelor de proiecte să fie de cel puţin 20%;
f) proiectele în domeniul eficienţei energetice să aibă un termen maxim de recuperare de 7 ani;
g) proiectele în domeniul valorificării surselor regenerabile de energie să aibă un termen maxim de recuperare de 15 ani;
h) beneficiarul de proiect să nu aibă datorii aferente la bugetul public naţional, precum şi să fie solvabil.

Setul de documente necesare
Benefeciarul proiectului trebuie să se adreseze printr-o scrisoare, depusă în adresa Fondului, prin care se va solicita finanţarea proiectului. La scrisoare se va anexa:

  • propunerea iniţială de proiect, Anexa nr.1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică, Hotărîrea Guvernului cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică nr. 401 din 12.06.2012,Monitorul Oficial 126-129/448, 22.06.2012;
  • declaraţie semnată cu privire la asumarea răspunderii;
  • chestionarul de evaluare a impactului asupra mediului; Anexa nr.2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică, Hotărîrea Guvernului cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică nr. 401 din 12.06.2012,Monitorul Oficial 126-129/448, 22.06.2012;
  • autorizaţia de mediu pentru proiect;Studiul de fezabilitate sau auditul energetic;
  • Caietul de sarcini pentru organizarea licitaţiei pentru achiziţii de bunuri, lucrări şi /sau servicii.

Studiul de fezabilitate sau Raportul de Audit Energetic nu trebuie să fie mai vechi de 12 luni de la data depunerii cererii de participare. Pe copiile Studiului de fezabilitate sau a Raportului de Audit Energetic, precum şi pe copia Caietului de sarcini trebuie să fie aplicată ştampila şi semnătura conducătorului persoanei juridice sau semnătura persoanei fizice care reprezintă benefeciarul.

Documentele urmează a fi depuse pînă la data de 30 sptembrie 2012, la sediul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10, MD-2068. Mai multe detalii le puteţi obţine la numerele de telefon: (022) 31-10-01, tel.    (022) 49-94-44, fax (022) 31-10-01, sau e-mail: office@aee.md, info@aee.md.

Sursa: aee.md

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: