Comisia Europeană solicită unui număr de 20 de state membre să transpună şi să aplice fără întârziere normele referitoare la piaţa unică de gaz și energie electrică


Comisia Europeană a hotărât să trimită 35 de cereri separate unui număr de 20 de state membre prin care le solicită transpunerea şi aplicarea integrală a diverse aspecte ale legislaţiei UE în vederea creării pieţei unice de gaz şi energie electrică. Aceste norme vizează consolidarea capacităţii şi a transparenţei pieţelor de gaz şi de energie electrică. Pentru a asigura concurenţa şi securitatea aprovizionării, este esenţial ca piaţa să funcţioneze în mod corespunzător, să fie bine reglementată, transparentă şi interconectată. O piaţă unică a energiei la nivelul UE eficientă şi pe deplin funcţională va oferi consumatorilor posibilitatea de a alege, dintre companii, pe cele care furnizează gaz şi electricitate la preţuri rezonabile; în acelaşi timp, piaţa va deveni mai accesibilă pentru toţi furnizorii, în special pentru furnizorii cei mai mici şi cei care fac investiţii în surse regenerabile de energie. Acest lucru va ajuta şi UE să depăşească criza economică. În termen de două luni, statele membre respective trebuie să răspundă cererilor care, în cadrul procedurilor de încălcare a dreptului UE, iau forma unor „avize motivate”. În cazul în care răspunsurile oferite de statele membre vizate nu sunt satisfăcătoare, Comisia poate prezenta aceste cazuri în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Următoarele 20 de state membre primesc, în total, 35 de avize motivate din partea Comisiei:Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Spania, Franţa, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Suedia şi Regatul Unit.

Principalele cazuri de încălcare a legislaţiei identificate de Comisie se referă la faptul că:

– operatoriii sistemelor de transport de energie electrică şi gaz nu furnizează informaţii, ceea ce împiedică accesul efectiv al furnizorilor la reţele;

– sistemele de alocare a capacităţii reţelelor nu sunt corespunzătoare, ceea ce face ca reţelele de transport de energie electrică şi gaz în statele membre să nu fie folosite în cele mai bune condiţii;

– nu există coordonare şi cooperare transfrontalieră între operatorii sistemelor de transport de energie electrică şi autorităţile naţionale, aspecte necesare pentru a îmbunătăţi alocarea capacităţii reţelelor în punctele de interconectare transfrontalieră, astfel încât reţeaua electrică existentă să răspundă cât mai bine nevoilor regionale şi europene;

– operatorii sistemelor de transport de gaz nu depun eforturi suficiente pentru ca utilizatorii reţelei să aibă posibilitatea de a intra pe pieţele gazului aflate în amonte, de exemplu din Germania în Polonia sau din Grecia în Bulgaria, oferind servicii de flux inversat întreruptibil (cunoscut şi sub denumirea de „backhaul”);

– autorităţile competente ale statelor membre nu adoptă măsuri eficace privind aplicarea legii în cazul nerespectării reglementărilor UE, iar la nivel naţional nu există sancţiuni eficace;

– nu există proceduri corespunzătoare de soluţionare a litigiilor – una dintre premisele fundamentale ale directivelor privind energia electrică şi gazul este aceea că toţi cetăţenii care se bucură de avantajele pieţei unice a energiei ar trebui să beneficieze şi de un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor. Lipsa unor proceduri transparente, simple şi necostisitoare pentru tratarea plângerilor poate conduce la o reticenţă a consumatorilor în a profita de piaţa unică a energiei.

Context:
Cazurile de încălcare se referă la nerespectarea, de către statele membre, a obligaţiilor legale care decurg din următoarele două regulamente:

– Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică (care a intrat în vigoare la 1 iulie 2004) + anexa la regulament (modificată prin Decizia din 9 noiembrie 2006 şiintrată în vigoare la 29 noiembrie 2006);

– Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale + anexa (statele membre trebuie să respecte regulamentul începând de la 1 iulie 2006).

Aceste regulamente, direct aplicabile în statele membre, au ca scop garantarea accesului nediscriminatoriu al părţilor terţe la reţelele de transport de energie electrică şi gaz.În temeiul acestor regulamente, operatorii sistemelor de transport trebuie să facă publice informaţii referitoare la disponibilitatea şi capacitatea reţelei şi să pună la dispoziţia pieţei capacitatea maximă a reţelei.În plus, statele membre trebuie să stabilească normele referitoare la sancţiunile aplicabile în cazul în care sunt încălcate dispoziţiile din regulamente.

În plus, patru state membre (Belgia, Polonia, România şi Slovenia) nu şi-au respectat obligaţia de a crea mecanisme alternative de soluţionare a litigiilor, în conformitate cu următoarele directive:

Directiva 2003/54/CE privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică;

Directiva 2003/55/CE privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale.

Statele membre trebuiau să transpună aceste directive în legislaţia naţională până la 1 iulie 2004.Însă în Belgia, Polonia, România şi Slovenia, consumatorii nu beneficiază nici în prezent de proceduri transparente, simple şi necostisitoare de tratare a plângerilor, astfel cum se prevede în aceste directive.

Sursă: http://www.ec.europa.eu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: