Rezultatele analizei rapoartelor de audit asupra calcului tarifelor la energia electrică

Rezultatele lucrărilor de audit efectuat la întreprinderile din sectorul electroenergetic, prezentate și discutate în cadrul ședințelor ANRE din 4 și 5 noiembrie 2015, arată devieri nesemnificative de la calculele tarifelor aprobate de către ANRE în iulie 2015. Astfel, din 9 noiembrie au reintrat în vigoare tarifele la energie electrică aprobate în data de 18 iulie 2015. Chiar dacă auditul a confirmat, în mare parte, corectitudinea calculelor efectuate de către companiile energetice, există unele aspecte care au căpătat diverse interpretări în fața opiniei publice printre care corectitudinea tarifelor calculate, scopul și necesitatea auditului.

Scopul declarat al auditului a fost de a evalua corectitudinea calculării noilor tarife, evaluarea costurilor incluse în tarife şi a conformităţii modului de calcul cu prevederile metodologiilor tarifare. Totuși, pe lângă scopul propus, prin această decizie, ANRE pare să fi încercat să tempereze din nemulțumirea consumatorilor datorată majorării tarifelor care urma să alimenteze revolta socială cauzată de criza din sectorul bancar. Trebuie de menționat că decizia ANRE de a suspenda tarifele aprobate la data de 18 iulie a venit și ca urmare a ședinței Consiliul Suprem de Securitate care a constatat existența unor riscuri asupra securității naționale provocate de majorarea tarifelor sau, mai degrabă, de amploarea protestelor care se amplifica datorită majorării tarifelor.

Concluziile rapoartelor de audit se axează pe informații oferite de către întreprinderile supuse auditului și Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor. Reieșind și din timpul disponibil, mai puțin de o lună, nu ar fi posibilă verificarea corectitudinii acestor date, în special a tuturor costurilor incluse în tarif. Respectiv, nu ne puteam aștepta la alte rezultate decât cele prezentate și discutate în cadrul ședințelor ANRE.

Cauza reală care a generat necesitatea majorării tarifelor este devalorizarea semnificativă a monedei naționale. Însă, tarifele noi majorate nu includ și devierile financiare acumulate de către companii până la aprobarea tarifelor actuale. Aici ANRE promite includerea treptată a devierilor în tarif după o evaluare a acestora de către Agenție. Interesant pare faptul că odată ce ANRE a validat într-o oarecare măsură corectitudinea auditului, stabilindu-se că tarifele aprobate inițial de agenție nu diferă semnificativ de cele prezentate în rapoartele de audit, reiese că și devierile financiare identificate de către companiile de audit ar trebui să fie recunoscute de către ANRE ca fiind corecte și nu ar mai fi necesară o evaluare suplimentară. În caz contrar, se creează impresia că solicitarea organizării auditului la companii a avut un alt scop decât cel declarat. Acest lucru nu înseamnă că ANRE nu ar trebui să-și exercite atribuțiile delegate prin lege fără a apela la companii terțe și să-și construiască reputația de autoritate independentă de reglementare în energetică.

Impactul majorării tarifelor începe să fie deja vizibil prin nemulțumirea manifestată de către populație și urmează să se amplifice pe măsură ce noile majorări de tarife vor genera și alte scumpiri la serviciile și produsele energointensive. Aici trebuie de remarcat și modul în care este privită și interpretată majorarea tarifelor în rândul populației care demonstrează că aceasta nu este suficient de corect informată asupra mecanismelor de formare a tarifelor și care sunt factorii vulnerabili pentru țara noastră care influențează prețul la energia electrică. Iar acest lucru vine ca rezultat al lipsei de voință politică în realizarea angajamentelor cu referire la diversificarea surselor de aprovizionare cu energie care, pe lângă disponibilitatea ofertelor, ar fortifica și securitatea energetică a țării.

Presiunea politică asupra ANRE din partea Guvernului și a Parlamentului, în situația în care aceste instituții se fac, în primul rând, responsabile de impactul asupra populației rezultat în urma majorării tarifelor, subminează și mai mult încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Cauza principală care a semnalat suspiciuni asupra corectitudinii tarifelor a fost însăși lipsa de transparență în procesul de consultare publică, proiectele de decizii și calculele nefiind disponibile pentru consultare. Lipsa comunicării deschise cu consumatorii a pus la îndoială imparțialitatea ANRE, fapt care a diminuat din credibilitatea instituției ca autoritate independentă de reglementare în energetică.

Perspectiva micșorării tarifelor către consumatorii finali rămâne una îndepărtată și irealizabilă în următorii 4-5 ani. Acest lucru este imposibil reieșind și din faptul că devierile financiare acumulate de către întreprinderile din sectorul energetic nu au fost incluse în tariful actual. Cea mai probabilă soluție care ar permite procurarea energiei electrice la prețuri mai mici rămâne construcția punților de acces la piața electroenergetică europeană unde, în prezent, există energie la prețuri mult mai mici decât cel pe care îl achită Republica Moldova furnizorului din stânga Nistrului. Însă, acest lucru necesită voință politică.

Cele mai frecvente 10 întrebări legate de biocombustibilii solizi

ionmuntean

1.    Ce reprezintă peletele și brichetele, din ce sunt produse?

Răspuns: Atât peletele cât și brichetele sunt combustibili solizi produși din biomasă. La producerea de pelete de obicei se utilizează rumegușul de lemn, coaja de floarea soarelui și alte deșeuri agricole lemnoase. Dimensiunea unui pelete variază între 4-15 mm diametrul și 10-70 mm în lungime. La producerea brichetelor, în calitate de materie primă se poate utiliza aproape toate tipurile de deşeuri din lemn şi deșeuri provenite din agricultura primară: paie de grâu, paie de orez, stemul şi frunzele de porumb, coaja de floarea-soarelui, şi multe altele. Lungimea acestora variază între 250 mm și 400 mm iar diametrul de aproximativ 80 mm. Pot exista brichete și sub altă formă.

 2.    Care este prețul biocombustibililor solizi?

Răspuns: Piața biocombustibililor solizi este în proces de dezvoltare. Conform studiilor de piață efectuate prețul biocombustibililor solizi depinde în mare parte…

View original post 730 more words

Sărăcia energetică în Republica Moldova testată de noile majorări de tarife

Creșterea tarifelor generează noi nemulțumiri în societate. Chiar daca o parte din populație acceptă tacit aceste tarife, fiind resemnată în fața posibilităților de a schimba ceva, există o altă categorie pentru care majorarea recentă cu aproximativ 36% la energia electrică și 15% la gaze naturale este critică. În această situație populația cu venituri mici este nevoită să reducă din confortul termic, iluminarea încăperilor sau să se dezică de alte servicii vitale cum ar fi alimentația sănătoasă, educație, servicii medicale, etc. în favoarea facturilor la energie. Această manifestare caracterizează sărăcia energetică a populație, care este un subiect foarte actual pentru Republica Moldova, ajungând să fie discutat și la nivelul Consiliului Suprem de Securitate Națională.

Fără a discuta corectitudinea noilor tarife aprobate sau de șansele de micșorare a acestora în urma unei revizuiri de către ANRE, pe termen mediu și lung tarifele vor continua să crească iar sărăcia energetică va continua să existe. Acest lucru este valabil nu doar pentru Republica Moldova ci și pentru majoritatea țărilor în care importul de resurse energetice are o pondere semnificativă în consumul total, doar că percepția sărăciei energetice este diferită din cauza ritmului de creștere al acestora comparativ cu nivelului de trai și veniturile populației. Tarifele actuale constituie o povara destul de mare pentru persoanele cu venituri sub media lunară de 1768 lei (media pentru 2014) a cărei efecte se vor resimți în toamnă odată cu începerea sezonului de încălzire. Cei mai afectați fiind pensionarii, șomerii, familiile social vulnerabile și persoanele cu dezabilități. Așa cum sărăcia energetică pare să fie un fenomen de durată pentru Republica Moldova, a devenit emergentă identificare unor soluții pentru populația din categoriile menționate mai sus.  Mai mult ca atât, Republica Moldova în calitate de țară membră a tratatului Comunității Energetice este obligată sa identifice consumatorii vulnerabili care trebuie protejați.

La situația actuală pentru Republica Moldova sunt viabile 2 soluții, stabilirea unui tarif social pentru categoriile de populație menționate mai sus sau/ și stabilirea tarifelor diferențiate în funcție de volumul de energie consumată. Teoretic ar exista și alte soluții cum ar fi subvenționarea din partea statului, reformarea sistemului de securitate socială, subvenții încrucișate dintre consumatorii casnici și companii, etc. însă mai relevante pentru situația Republicii Moldova sunt primele două.

Stabilirea tarifelor sociale la energie trebuie să fie precedată de identificarea numărului de familii care necesită acest tarif. Principalii indicatori relevanți sunt cheltuielile minime lunare pentru energie pe care le poate suporta o familie și veniturile disponibile medii lunare. Consumul minim lunar de energie pentru o familie cu 2 copii pentru satisfacerea necesităților critice este de aproximativ 560 kWh. Considerând ultimele majorări de tarife și distribuirea uniformă a cheltuielilor pentru termoficare pe tot parcursul anului, cheltuielile medii lunare pentru energie ajung la aproximativ 750 lei. În conformitate cu studiile efectuate în domeniu, ponderea acestor cheltuieli în bugetul mediu al unei familii trebuie să fie sub 15% pentru a nu afecta satisfacerea celorlalte necesități precum, educație, sănătate, alimentație, etc. Pornind de la aceste cifre, familiile cu venituri medii lunare mai mici de 5000 mii lei întâmpină dificultăți în achitarea facturilor la energie. Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS) veniturile disponibile medii lunare pe  o persoană în anul 2014 au constituit aproximativ 1768 lei. Admitem că în familie există doi maturi încadrați în câmpul muncii cu veniturile disponibile medii lunare de aproximativ 3536 lei ceea ce ar însemna că ponderea cheltuielilor pentru energie în acest caz depășește cu 6 % limita maximă. Respectiv familiile cu venituri medii mai mici de 5000 lei ar trebui incluse în categoria celor vulnerabile care necesită un tarif social.

A doua soluție ar fi introducerea tarifelor diferențiate în funcție de consum. Un exemplu în acest sens este tariful la gaze naturale care diferă de la limita de 30 mc. Deoarece consumatorii casnici au în medie un consum mai mic, sunt necesare mai multe trepte de diferențiere. Astfel, tariful la energia electrică ar trebui să varieze la fiecare prag de 50 sau 100 kWh consumați, analog și în cazul gazelor naturale. Chiar dacă această soluție aparent contravine legilor economice a efectului de scară, avantajul constă în motivarea consumatorilor să economisească energie. Funcționalitatea acestei soluții depinde de cum sunt calculate tarifele de la o scară la alta. Este important ca pentru categoriile de jos să fie un tarif minim chiar sub cheltuielile reale, astfel, o parte din cheltuielile ar trebui să fie suportate de consumatorii din categoriile mai înalte.

În baza analizelor generice a datelor BNS se constată că numărul familiilor afectate de sărăcia energetică este foarte mare, respectiv acordarea unui tarif social la jumătate din populația țării nu este posibil, prin urmare sunt necesare analize și simulări mai detaliate astfel încât să fie identificate familiile vulnerabile care au nevoia critică de un tarif social sau pentru care tariful diferențiat în funcție de volumul energiei consumate ar constitui un ajutor real. În același timp eforturile autorităților în domeniu trebuie concentrate mai mult în direcția eradicării sărăciei energetice prin soluții pe termen lung și ulterior pe micșorarea tarifelor a căror impact este de durată scurtă.

UNIUNEA EUROPEANĂ RAMBURSEAZĂ CHELTIUELILE PENTRU ACHIZIȚIONAREA CAZANELOR PE BIOMASĂ DESTINATE FAMILIILOR, MICROÎNTREPRINDERILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR MICI

12Proiectul Energie şi Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană, lansează, în parteneriat cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică,  Programul de subvenţionare a achiziţionării cazanelor pe biomasă pentru gospodăriile casnice, microîntreprinderile şi întreprinderile mici. Mărimea subvenţiei este de 1.300 Euro şi 700 Euro şi este stabilită în funcţie de parametrii tehnici ai cazanului selectat. Numărul total al beneficiarilor Programului de subvenţionare va fi de 300: 250 gospodării casnice şi 50 întreprinderi.

Programul de subvenţionare a fost extins şi în Proiectul Energie şi Biomasă 2 datorită succesului acestuia înregistrat în prima etapă de proiect.  Regulile de depunere a dosarului rămân, în linii mari,  aceleaşi. Noutatea pentru etapa nouă a proiectului este gradaţia subvenţiei în funcţie de performanţa cazanului selectat”, susţine Alexandru Ursul, managerul Proiectului Energie şi Biomasă.  Astfel, mărimea subvenţiei este de:

– 1.300 Euro pentru cazanele pe biomasă cu un randament egal sau mai mare de 85 %, minim 36 ore autonomie de lucru, panou automatizat de control, biocombustibil utilizat – brichete și/sau pelete.

700 Euro pentru cazanele pe biomasă cu un randament egal sau mai mare de 75%, minim 6 ore autonomie de lucru, panou automatizat de control, și biocombustibil utilizat – brichete.

Beneficiari ai Programului de subvenţionare pot fi persoanele fizice cu domiciliul în Republica Moldova şi   întreprinderile mici sau microîntreprinderile, rezidente ale Republicii Moldova. Ei trebuie să fie proprietari sau coproprietari ai imobilului/întreprinderii  în care se va instala cazanul pe biomasă, iar imobilul nu trebuie să fie racordat la sistemul centralizat de încălzire.

Pentru a beneficia de subvenţie urmează să faceţi următorii paşi:

1. Să alegeţi cazanul produs sau asamblat în R. Moldova şi compania ce vă va oferi şi instala cazanul;

2. Să depuneţi setul de documente la Agenţia pentru Eficienţă Energetică;

3. Să instalaţi cazanul în propria casă sau întreprindere şi să primiţi subvenţia.

Cererile de înscriere în program vor putea fi depuse, începând cu 10 August, la Agenţia pentru Eficienţă Energetică: Chişinău, str. Alecu Ruso 1, et.10,  Tel: (22) 499 444 (ext.8);  Mob.: +373 67430436; Email: programe@aee.md.

Cazanele ce pot fi procurate în cadrul acestui program urmează a fi produse sau parțial asamblate în Republica Moldova. Ele pot fi achiziţionate de la companiile acreditate în program. Procesul de acreditare a fost lansat de Agenţia pentru Eficienţă Energetică pe 27 iulie 2015, este unul continuu  şi este deschis tuturor companiilor ce produc sau asamblează cazane pe biomasă în Republica Moldova.

Toată informaţia despre program  este disponibilă pe www.biomasa.md și http://www.aee.md

Programul de acordare în condiţii avantajoase a cazanelor pe biomasă pentru gospodăriile casnice este o activitate a Proiectului „Energie şi Biomasă”, realizată în parteneriat cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

În prima etapă a Proiectului Energie şi Biomasă (2011-2014), 620 de familii şi întreprinderi şi-au instalat cazane pe biomasă cu 1.300 Euro rambursare din fonduri europene.

Proiectul Energie şi Biomasă 2 este un proiect de trei ani realizat în 2015-2017. Proiectul are un buget total de 9,41 milioane Euro acordaţi de Uniunea Europeană şi este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Read more of this post

Primul troleibuz independent de reţelele electrice în Chișinău

img_1667451_thumbs_600x440_2230251Întreprinderea Regia Transport Electric Chişinău a prezentat azi un nou model de troleibuz, dotat cu acumulatoare, care poate parcurge o distanţă de până la 50 de kilometri fără a fi conectat la reţelele electrice, transmite IPN. Şeful RTEC, Gheorghe Morgoci, a declarat că troleibuzul are o vârstă de exploatare de 3 ani, iar pentru renovarea şi dotarea acestuia cu generatoare Regia a alocat peste 750 de mii de lei. Unitatea de transport a fost testată şi corespunde tuturor cerinţelor de securitate, dar e nevoie ca proiectul să fie aprobat şi de autorităţile locale. Pentru a asigura, de exemplu, traseul de la Porţile Oraşului spre aeroport, e necesar să se aloce bani pentru dotarea cu generatoare a încă cel puţin 2 troleibuze, a spus Gheorghe Morgoci. Potrivit şefului RTEC, pentru extinderea liniei de troleibuz e nevoie de circa 5-7 milioane de lei pentru un kilometru. Investiţia în troleibuze dotate cu generatoare  ar fi mai profitabilă din punct de vedere economic. Directorul companiei care a instalat generatoarele, Vitalie Eşanu, a spus că acestea acumulează energia electrică pe perioada deplasării troleibuzului prin oraş, când este conectat la curentul electric, iar la ieşirea din oraş, unde nu există linii de troleibuz, se includ generatoarele. Pentru încărcarea acumulatoarelor este nevoie de circa o oră, iar dacă vor fi exploatate corespunzător, acestea vor funcţiona pe o perioadă de 10 ani. Calculele au arătat că troleibuzele alimentate cu acumulatoare electrice sunt de 3 ori mai econome decât autobuzele alimentate cu motorină, care circulă în prezent pe rutele municipale.

Sursa: ipn.md, foto: protv.md

A fost lansat concursul de selectare a raioanelor în care vor fi create Parteneriate Public Private de livrare a bioenergiei

Proiectul european Energie şi Biomasă invită raioanele din Republica Moldova să se înscrie în concursul de lansare a Parteneriatelor Public Private (PPP) în livrarea serviciilor bioenergetice.

În baza acestor modele, responsabilitatea gestionării centralelor termice pe bioenergie, asigurarea cu biocombustibil de calitate şi angajarea/plata operatorilor revine agentului economic, autorităţile locale plătind doar costul gigacaloriei produse.

„Proiectul Energie şi Biomasă va acorda autorităţilor locale surse nerambursabile (sub formă de grant) pentru co-finanţarea fiecărui proiect, precum şi va finanţa studiile de fezabilitate ce urmează a fi realizate pentru fiecare raion în parte. În cadrul proiectului, vor fi sprijinite financiar lansarea a 7 modele de PPP în ţară”, anunţă Alexandru Ursul, managerul Proiectului Energie şi Biomasă  2.

Pentru participare la concurs, autoritățile locale trebuie să întrunească următoarele condiții:

  • Să reprezinte Administrația Publică Locală de nivelul II;
  • Să demonstreze cunoștințe în domeniul constituirii unui PPP prin prezentarea unui plan concret şi fezabil de realizare a acestuia pentru raionul reprezentat.

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este 27 aprilie 2015. Autoritățile locale interesate urmează Read more of this post

Opacitatea pieței produselor petroliere din Republica Moldova

Ceea ce se întâmpla pe piețele produselor petroliere internaționale este o situație creată mai mult sau mai puțin artificial de către marii producători. Tendința de descreștere a prețului petrolului sa adeverit a fi una destul de perseverentă și în același timp este clar că aceasta nu va fi de lungă durată. Petroliștii din RM fiind conștienți de această situație nu se grăbesc să ieftinească prețul carburanților manipulând cu stocuri și evoluția cursului dolarului SUA încercând să demonstreze că se încadrează în limitele prevederilor legale actuale. Din lipsa unei transparențe pe piața din RM nu putem spune cu exactitate care ar trebui să fie prețurile actuale la carburanți însă, urmărind dinamica acestora în ultimul an comparativ cu dinamica prețului produselor petroliere și a cursului dolarului american care este valuta de referință la procurarea produselor petroliere, putem spune că acestea ar trebui să fie mult mai mici.

Așa cum multe lucruri nu sunt cunoscute, gen stocuri, volumul cheltuielile aferente activității de import și comercializare, etc. Pot fi efectuate niște estimări pentru o perioadă mai îndelungată care ar diminua influența anumitor factori și ar oferi niște date aproximative dar suficient de veridice. Cel mai relevant ar fi efectuarea unor calcule pentru perioada ianuarie 2014- ianuarie 2015 când prețul de pe piață locală a scăzut cu aproximativ 8%. În același timp prețul barilului de petrol a scăzut cu aproximativ 55%. Ponderea prețului petrolului brut în prețul la pompă poate fi considerat la aproximativ 45% fără cheltuielile suplimentare ale rafinăriilor, considerând creșterea cursului dolarului cu aproximativ 20%, ajungem la un preț actual de aproximativ 14.2 MDL per litru pentru benzina cu cifra octanică A 95, ceea ce reprezintă o scădere a prețului cu aproximativ 21% în perioada analizată. În situația în care RM este un importator net de carburanți evoluțiile de pe piețele internaționale ar trebui să aibă o reflectare mai mare pe piața locală lucru care se întâmplă doar la creșterea prețurilor și mai puțin la micșorarea acestora.

O altă întrebare care reiese din calculele efectuate constă în cât de veridice și corecte erau prețurile în ianuarie 2014. Ținând cont de faptul că în conformitate cu metodologia actuală companiile au o marjă de influențare a prețului pe piața locală de aproximativ 15% dintre care 10% constituie rata de rentabilitate, totul pare să fie corect, companiile încadrându-se în aceste limitele legale. Problema est că legislația actuală permite procurarea carburanților prin intermediere până la intrarea în țară, metodologia având o formulare destul de permisivă în ceea ce privește cheltuielile de achiziţionare a produselor petroliere din import care pot fi demonstrate conform contractelor, facturilor comerciale, cotaţiilor la bursele petroliere regionale, inclusiv “PLATT’S”. Deci o companie petroliere poate importa carburanți la prețuri negociate în bază de contract cu orice companie producătoare sau cu o companie intermediară off-shore. Anume din aceste considerente există posibilitatea ca de la rafinării până la hotar prețul de import să fie mărit subiectiv. În cazul în care companiile importatoare ar procura direct de la bursă aceste măriri nejustificate ale prețului de import ar fi evitate.

Așa cum piața din RM pretinde a fi una liberalizată în baza legislației naționale și europene, acest lucru presupune intervenția minimă din partea statului la formarea prețurilor fapt care ar permite dezvoltarea relațiilor de piață conform principiilor concurențiale ce ar rezulta în prețuri cât mai mici pentru consumatori. Acest lucru nu se întâmplă în realitate și sugerează existența unei înțelegeri de cartel. Afișarea la panou a prețurilor aproape identice de către companii care au profil comercial diferit este cel mai elocvent argument. Nu pot fi afișate aceleași prețuri la panou de către companii care importă carburanți din țări diferite la prețuri diferite și care au cheltuieli aferente activității de import și comercializare diferite. Mai mult ca atât unele fiind scutite și de TVA care nu se evidențiază prin prețuri mai mici de vânzare. Prin urmare în baza legislației actuale pentru a asigura o corectitudine pe piața locală este necesară asigurarea competitivității sănătoase. Altfel, nu pot fi discutate eventualele avantaje economice pentru consumatorii din RM în urma căderii prețului petrolului pe piața internațională.

Cum căderea prețului petrolului favorizează intrarea pe piață a energiei verzi?

Chiar dacă ar părea paradoxal la prima vedere,  căderea prețului petrolului accelerează intrarea pe piață globală a energiei verzi. Acest lucru are o explicație destul de logică argumentată pe raționamente economice în baza evoluțiilor de pe piețele energetice internaționale manifestate în ultimii ani. Dezvoltarea tehnologiilor de producere a energiei verzi a apărut ca necesitate de a răspunde provocărilor globale de mediu și securitate energetică. Odată cu creșterea prețului la resursele energetice fosile a apărut și concurența dintre energia fosilă și cea verde prețul ajungând să fie comparabil deja. Acest lucru fiind complementat și de faptul că în ultimii ani energia verde cum ar fi cea de tip solar sau eolian a cunoscut o scădere considerabilă în ceea ce privește costul de producție ajungând să facă concurență energiei fosile a cărei costuri de producție vor continua să crească. Această concurență poziționează prețul petrolului în limitele de 90-115 USD/baril. Aici este foarte clar de ce o creștere mai mare a prețului petrolului ar duce la devansarea acestuia de către energia regenerabilă.

2015_01_14_brentt price

Însă, cum căderea semnificativă a prețului la petrol sporește accesul surselor de energie regenerabilă pe piața energetică globală?

Acest lucru este determinat de cel puțin trei factori. În primul rând producătorii de tehnologii de producere a energiei verzi sunt forțați să adopte soluții mai ieftine de producere pentru a menține cota de piață câștigată până în prezent, lucru care poate fi realizat irecuperabil pe termen mediu și lung existând și suportul politic necesar la nivel mondial în favoarea energiei verzi. În cazul petrolului nu există îndoială că prețul actual este menținut artificial iar pierderile pe care le suportă producători urmează să fie recuperate într-o perspectivă mai îndelungată de timp pe fonul unei creșteri a prețului.

Un alt factor care favorizează accesul masiv al energiei verzi este că o bună parte din producători, prin supraproducție accelerează epuizarea rezervelor existente de extracție fapt care implică costuri mai mari la valorificarea rezervelor noi de petrol mai costisitoare din punct de vedere al dobândirii. In susținerea argumentelor expuse vin și deciziile strategice ale marilor companii energetice de a pune accentul mai mare pe energia regenerabilă.

Al treilea factor este determinat de faptul că țițeiul ieftin ar putea, să crească cererea de energie printr-o mai mare accesibilitate în regiunile importatoare de petrol precum Europa, Japonia, China, India, ș.a. În același timp țițeiul ieftin contribuie la dezvoltarea economică în țările consumatoare prin creșterea posibilităților de investiții în continuare în energie curată.

Există mai multe semnale care demonstrează că tranziția energetică la nivel global este deja în curs de desfășurare.

În Arabia Saudită, de exemplu, o țară care folosește aproximativ 1,5 milioane de barili de petrol pe zi pentru desalinizarea apei, prețul scăzut al petrolului contribuie la dezechilibrarea bugetului, astfel pentru 2015 este necesar un preț al petrolului de 90 USD/ baril pentru a acoperi nivelurile crescute de cheltuieli. Acest lucru explică de ce Arabia Saudită este atât de dornică să investească în energie regenerabilă, în special solară, pentru a satisface nevoile sale interne de energie. În acest sens alocând mai mult de 40 miliarde de dolari iar până în 2032 Arabia Saudită țintește o capacitate a puterii instalate de panouri fotovoltaice de aproximativ 41 GW.

Decizia recentă a Eon de a se diviza în două companii din 2016, una concentrată pe afacerea cu resursele de energie fosile și nucleare iar a doua cu sectorul de energie regenerabilă și serviciile energetice este un alt argument ce confirmă că marile companii energetice consacrate afacerilor cu energie fosilă sunt cu ochiul pe energia verde fiind conștiente că perioada țițeiului ieftin va fi scurtă.

Un alt argument este și faptul că investițiile globale în energia curată au sumat aproximativ 310 miliarde USD în 2014, o creștere cu 16% față de anul trecut. În același timp dezbaterile recente cu privire la viitorul resurselor fosile pun un accent din ce în ce mai mare pe aspectele de stabilitate financiară globală și nu doar pe efectele schimbărilor climatice care î-și găsesc soluția tot în energia verde.

Concluzie

Căderea prețului petrolului este artificială și nu va avea o durată lungă de timp. Efectul negativ al acesteia asupra energiei verzi este neglijabil și chiar poate fi considerat pozitiv cu argumentele de rigoare prezentate. Așa cum petrolul este utilizat ca o armă politică în prezent, țările care nu dețin această armă vor fi motivate să apeleze la energia verde pentru a-și proteja propriile economii indiferent cât de mult se va ieftini petrolul. În același timp utilizarea petrolului ca armă politică poate avea și acțiune inversă cum ar fi cazul Iranului și Rusiei, respectiv doar energia verde ar putea consolida puterea țărilor exportatoare de petrol. Efectul negativ al căderii prețului petrolului probabil  ar putea fi simțit de industria autovehiculelor electrice însă acesta poate fi semnificativ în cazul în care țițeiul va fi menținut la un preț mai mic de 60 USD/baril mai mult de un an. În cazul RM căderea prețului petrolului nu va influența semnificativ sectorul energiei regenerabile într-u cât acesta are un nivel redus de dezvoltare și nu există mecanisme care ar permite valorificarea economilor de pe urma ieftinirii produselor petroliere în scopul dezvoltării sectorului energiei regenerabile.

Care sunt cheltuielile pentru încălzirea cu biomasă vs. cărbune și gaze naturale (studiu de caz)

După ce în Republica Moldova in ultimii 3 ani au fost instalate peste 140 de centrale termice pe bază de biomasă doar în cadrul proiectului Energie și Biomasă, există încă mulți sceptici părtinitori ai încălzirii pe bază de gaze naturale ce nu se lasă încă convinși că încălzirea pe biomasă este mai ieftină. Mai mult ca atât, puțini conștientizează beneficiul valorificării resurselor energetice locale și locurilor noi de muncă create comparativ cu utilizarea resurselor energetice importate.

Am luat ca studiu de caz grădinița din satul Calfa raionul Anenii Noi. Aceasta are o suprafață încălzită de 800 m2 și până în anul 2012 a fost termoficată cu ajutorul unei centrale termice pe gaze. Din 2012 instituția are instalată o centrală termică pe peleți cu sistem de alimentare automată. Din spusele directoarei anual se economisesc aproximativ 30% din cheltuielile pentru energie ceea ce ar însemna între 30 și 40 mii MDL la prețul de 2000-2300 MDL pentru o tonă de peleți (preț achitat de instituție în sezonul de încălzire precedent).

Am încercat să analizez câteva scenarii de evoluție a prețului la peleți și să calculez care ar fi economiile considerând tariful la gaze naturale neschimbat în următorii ani (6.72 MDL/m3 incl. TVA). Pentru comparație am analizat și scenariul în care clădirea ar fi fost încălzită cu ajutorul unei centrale termice pe cărbune.

Caracteristicile de bază ale centralelor termice sunt:

Cazane

Până la instalarea centralei noi clădirea era aprovizionată cu energie termică de la o centrală termică pe gaze. Estimând eficiența totală a sistemului de 90% obținem cheltuieli anuale de aproximativ 115 mii MDL (calculat la tariful din 2011). În realitate cheltuielile puteau fi mai mici din considerente de economisire.

Rezultatele calculelor sun prezentate în tabelul de mai jos.

economiiAnalizând rezultatele prezentate în tabel constatăm că încălzirea pe biomasă este cea mai eficientă din punct de vedere economic și într-o perspectivă mai îndelungată de timp, chiar dacă prețul peleților va crește până la 3000 MDL/t, instituția tot va înregistra economii. În același timp trebuie de menționat și faptul că economiile vor crește și în cazul unei eventuale creșteri a prețului la gaze și cărbune, lucru și mai probabil comparativ cu creșterea prețului la peleți.

Generozitatea modestă a Gazprom-ului în perioada electorală

Prelungirea termenului contractului de import a gazelor naturale din Federația Rusă cu încă un an la un preț mai mic cu aproximativ 11% față de prețul actual a venit cam surprinzător pentru opinia publică. În primul rând acordul a fost semnat destul de devreme comparativ cu anii precedenți când evenimentul avea loc pe la sfârșitul lunii decembrie. La fel de surprinzător a fost și faptul că semnarea acordului a avut loc la Chișinău și nu la Moscova cum se proceda anii precedenți. Reducerea prețului de import pentru 2015 cu 11% față de prețul actual a fost o altă noutate atribuită ca o reușită fără precedent a MEC care deja anticipează tarife mai mici pentru consumatorii finali.

Fără îndoială toate aceste lucruri își au rolul lor foarte important în context electoral și par a fi camuflate sub forma unei mâini de ajutor din partea Federației Ruse unor partide politice pentru acumularea de ceva capital politic. Lăsând la o parte toate subtilitățile politice, o atenție aparte o are prețul de import și tariful pentru consumatorii finali. În timp ce pe alocuri se fac elogii pe subiectul reducerea cu 11% a prețului de import, apare o întrebare destul de logică, dacă această reducere este suficientă și nu ar fi trebuit să fie chiar mai mare. Este cunoscut că prețul de import se formează în baza cotaţiilor produselor petroliere la bursele internaționale de referință și în mare măsură au aceeași tendință ca și prețul barilului de petrol de tip Brent. Dacă e să analizăm cum a evoluat costul barilului de petrol de tip Brent în perioada ianuarie – noiembrie 2014, observăm o descreștere cu aproximativ 25%. Tendința de descreștere a acestuia este constantă mai cu seamă în perioada iunie – noiembrie 2014 cu o medie zilnică de aproximativ 0.18%. Dacă e să ne referim la declarațiile vice-președintelui Gazprom Aleksandr Medvedev precum că „Preţurile au fost stabilite după condiţiile actuale ale pieţei produselor energetice”, atunci reducerea cu 11% a prețului de import pare destul de modestă considerând realitățile actuale de pe piețele internaționale.

%d bloggers like this: